Disclaimer Startpagina Callantsoog - Startpagina Callantsoog | Regionale toeristenwebsite

Respecteer de Corona maatregelen die in Nederland gelden !

Alle evenementen in 2020 zijn vanwege het coronavirus tot 1 september 2020 uitgesteld of geannuleerd.

Banner450jr

 

Disclaimer voor https://callantsooginfo.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Toerisme Startpagina Callantsoog, zoals deze beschikbaar is gesteld door Toerisme Startpagina Callantsoog. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Toerisme Startpagina Callantsoog is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Toerisme Startpagina Callantsoog.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Toerisme Startpagina Callantsoog te mogen claimen of te veronderstellen.

Toerisme Startpagina Callantsoog streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Toerisme Startpagina Callantsoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Toerisme Startpagina Callantsoog op deze pagina.

Gemeente Callantsoog

Callantsoog?
Dat is elke dag vakantie!
  • Laatste wijziging: vrijdag 17 juli 2020, 19:30:30.